A3003 Жим ногами (Leg Press). Стек 115 кг.

A3003 Жим ногами (Leg Press). Стек 115 кг.

Описание

A3003 Жим ногами (Leg Press). Стек 115 кг.

Характеристики

czvet-ramy

863

czvet-obivki

828

gabar-dshvmm

973

st-ves-steka

1223, 974

max-ves-steka

1057, 975

profil

969

ves

527, 907

osobennosti

832

nalichie

195